2021

  • KIFC1 regulates ZWINT to promote tumor progression and spheroid formation in colorectal cancerAuthors. Shintaro Akabane, Naohide Oue, Yohei Sekino, Ryuichi Asai, Pham Quoc Thang, Daiki Taniyama, Kazuhiro Sentani, Masashi Yukawa, Takashi Toda, Kenichi Kimura, Hiroyuki Egi, Wataru Shimizu, Hideki Ohdan and Wataru Yasui. Pathology International 2021; 71. DOI: 10.1111/pin.13098Pubmed